Användarvillkor

Terms of use (English).

1. ALLMÄNT

1.1. E-hälsomyndigheten, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm (”E-hälsomyndigheten”) tillhandahåller en tjänst, Hälsa för mig, där Du via ett personligt konto, har möjlighet att samla, överblicka och lagra information om Din hälsa, livsstil och sjukvård. Syftet med Hälsa för mig är att erbjuda Dig ett stöd för att samla, lagra och dela hälso- och sjukvårdsrelaterad information samt för planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsrelaterade aktiviteter och händelser. 

1.2. Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller när Du registrerar ett personligt konto för tjänsten Hälsa för mig och använder de funktioner och tjänster som från tid till annan är tillgängliga via kontot.

1.3. Det är Du själv som bestämmer vilken information som ska lagras på Ditt konto samt vilken information som Du eventuellt vill dela med Dina anhöriga eller andra. Den information som Du sparar på Ditt konto kan vara mycket känslig. Du ska därför tänka efter noga innan Du väljer att dela Din information med andra och Du ska inte dela Din information med andra om Du inte är helt säker på att Du vill detta. E-hälsomyndigheten kommer endast att lagra och tekniskt bearbeta Din information för Din räkning.  E-hälsomyndigheten har inte rätt att ta del av den information som Du väljer att lagra på Ditt konto.

1.4. Hälsa för mig utgör inte någon patientjournal och ingen medicinsk rådgivning tillhandahålls via Hälsa för mig.

1.5. Ditt konto på Hälsa för mig kallas nedan enbart för ”Kontot”.

2. REGISTRERING OCH AVSLUT AV KONTO

2.1. För att kunna registrera ett Konto måste Du inneha en svensk e-legitimation och vara minst 18 år. Du får enbart registrera Kontot i egenskap av privatperson.

2.2. Du registrerar och loggar in på Ditt Konto genom att använda Din e-legitimation.

2.3. Du ansvarar själv för att hantera och använda Din e-legitimation på ett säkert sätt för att undvika att någon obehörig får tillgång till Ditt Konto. Du får inte lämna ut din e-legitimation till någon annan så att denne kan logga in i Ditt namn. Du ansvarar för all aktivitet på Ditt Konto som sker med användning av Din e-legitimation.

2.4. Kontot är kostnadsfritt. Trafikavgifter till Din mobiloperatör eller internetleverantör kan dock tillkomma vid användning av Kontot. Om Du väljer att ansluta tjänster eller applikationer till Kontot enligt punkt 4 nedan, så kan leverantörerna av sådana tjänster eller applikationer även komma att ta ut avgifter.

2.5. Du kan när som helst avsluta Ditt Konto. All information som Du har sparat på Ditt Konto kommer då att raderas. Det är därför viktigt att Du skriver ut eller på din egen dator sparar ner sådan information som Du vill behålla innan Du avslutar Ditt Konto. E-hälsomyndigheten kan inte återskapa någon sådan information efter att Du har avslutat Ditt Konto.

2.6. E-hälsomyndigheten har rätt att avsluta Ditt Konto om Du bryter mot Användarvillkoren eller annars missbrukar Kontot i enlighet med punkt 5.5. nedan eller om Du avlider. Om Du avlider, och Din e-legitimation spärras, så kommer ditt Konto att spärras och informationen på Kontot, som du inte delat i form av ägarrättigheter med en annan person, kommer efter viss tid att gallras.

3. DELNING AV INFORMATION

3.1. Som utgångspunkt har endast Du själv tillgång till den information som Du sparar på Ditt Konto. Du har möjlighet att, genom en särskild delningsfunktion, dela Din information med andra privatpersoner som har registrerat ett eget konto i Hälsa för mig. Du bestämmer själv om och vilken information som Du vill dela samt vilka rättigheter Du vill ge till en annan person avseende Din information på Ditt Konto.

3.2. Om Du väljer att dela Din information med en annan privatperson, så ansvarar Du för hur sådan annan person använder och hanterar Din information på Kontot. Om någon annan privatperson väljer att dela sin information med Dig, så ansvarar Du för att enbart använda och hantera dennes information på det sätt som denna person har tillåtit.

3.3. Du kan när som helst kontrollera och få en överblick över vilka som har tillgång till Din information via delningsfunktionen och Du kan när som helst begränsa eller avbryta att Din information delas med andra. 

4. ANVÄNDNING AV APPLIKATIONER

4.1. Du kan välja att använda olika tjänster och funktioner via Hälsa för mig genom att ansluta applikationer som tillhandahålls av tredje part (”Applikationer”) till Ditt Konto. En förteckning över tillgängliga Applikationer finns på Hälsa för mig.

4.2. Om Du väljer att ansluta Applikationer till Ditt Konto, så bestämmer Du själv om Du vill godkänna eller neka att Applikationen ska få tillgång till Din information på Kontot och i vilken utsträckning. E-hälsomyndigheten kräver att Applikationer som kan anslutas till Ditt Konto innehåller en beskrivning av hur Din information kommer att användas och att samtycke inhämtas från Dig beträffande sådan användning. Läs noggrant de villkor och den integritetspolicy som gäller för Applikationen innan Du väljer att ansluta den till Ditt Konto. E-hälsomyndigheten har inget ansvar för och kontrollerar inte på vilket sätt Applikationen använder Din information efter att den har lämnats ut från Ditt Konto.

4.3. Det är här viktigt att veta att om Du väljer att dela Din information på Ditt Konto med en annan person och ge denne person rättigheter till Din information så har denna person även rätt att ansluta Applikationer, med samma rättigheter, till Din information och lämna samtycke för Din räkning enligt punkt 4.2. ovan till att sådan Applikation får åtkomst till och kan använda Din information. Om någon annan privatperson väljer att ge Dig sådana rättigheter, så ansvarar Du för att inhämta denna persons samtycke innan Du ansluter en Applikation och ger sådan Applikation åtkomst till dennes information.

4.4. Om Du har frågor rörande en Applikation eller hur Din information används av en Applikation ska Du kontakta leverantören av Applikationen. E-hälsomyndigheten har ingen kunskap om och ansvarar inte för hur Applikationer fungerar.   

4.5. Du kan när som helst kontrollera vilka Applikationer som Du har anslutit till Ditt Konto och vilken information som Du har valt att Applikationerna ska få ha tillgång till. Du kan när som helst avbryta anslutningen av en Applikation.

5. TILLÅTEN ANVÄNDNING AV KONTOT 

5.1. Du får enbart använda Kontot för att samla, lagra och använda information rörande Din, eller om Du är vårdnadshavare Ditt barns, hälsa, livsstil och sjukvård. Du får enbart använda Kontot för privat bruk och för att samla, lagra och dela hälso- och sjukvårdsrelaterad information samt för att planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsrelaterade aktiviteter och händelser. Du får inte använda Kontot för andra ändamål och inte för något kommersiellt syfte.  Vid användning av Kontot måste Du följa dessa Användarvillkor och de regler, rutiner och beskrivningar som E-hälsomyndigheten utfärdar för Hälsa för mig från tid till annan. 

5.2. Du förbinder Dig att:  (i) ansvara för all information som Du samlar in och sparar på Ditt Konto och att endast lagra sådan information som är nödvändig och relevant för att Du ska kunna använda Hälsa för mig på avsett sätt; (ii) inte samla in och spara information på Ditt Konto som är stötande, hotfull, kränkande för annan person, som innebär förtal, utgör hets mot folkgrupp, utgör intrång i annans immateriella rättigheter, innehåller barnpornografi eller på annat sätt strider mot lag;  (iii) inte kopiera, modifiera, introducera virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt vidta åtgärder som kan skada eller inverka negativt på de system, programvaror och säkerhetsfunktioner som används för att tillhandahålla Ditt Konto.

5.3. Om Du upptäcker att Ditt Konto innehåller sådan information, material eller skadlig kod som inte får lagras på Kontot enligt punkt 5.2 ovan, så åtar Du dig att omedelbart rensa bort sådan information, material och skadlig kod.

5.4. Om Du upptäcker att någon missbrukar eller har missbrukat Ditt Konto eller Hälsa för mig, så ska Du omedelbart rapportera detta till E-hälsomyndigheten.

5.5.  Om Du missbrukar Ditt Konto eller bryter mot dessa Användarvillkor kan detta leda till att E-hälsomyndigheten temporärt stänger av Din åtkomst till Ditt Konto. Om rättelse inte vidtas efter påpekande från E-hälsomyndigheten eller om det föreligger allvarligt missbruk av Kontot eller allvarliga överträdelser av Användarvillkoren har E-hälsomyndigheten rätt att omedelbart avsluta Ditt Konto. All information som Du har sparat på Ditt Konto kommer då att raderas.

6. ANSVAR

6.1. E-hälsomyndigheten strävar efter att hålla Hälsa för mig och Ditt Konto tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar, men kan dock inte garantera att Hälsa för mig och Ditt Konto har en viss tillgänglighet, är felfritt eller har någon viss funktionalitet.

6.2. E-hälsomyndigheten tillhandahåller Hälsa för mig och Ditt konto i befintligt skick och ansvarar inte för skada som beror på fel eller avbrott i Hälsa för mig.  E-hälsomyndigheten förbehåller sig rätten att när som helst ändra, begränsa eller stänga ned funktioner och tjänster som tillhandahålls via Hälsa för mig och Ditt Konto.

6.3. E-hälsomyndigheten ansvarar inte för eventuella medicinska, ekonomiska eller andra beslut som Du, eller någon annan, fattar baserat på informationen i Ditt Konto eller baserat på Din användning av Ditt Konto. E-hälsomyndigheten ansvarar inte heller för någon skada eller förlust som hänför sig till en Applikation som Du har anslutit till Ditt Konto eller som hänför sig till att Du har delat Din information med annan privatperson.

6.4. E-hälsomyndighetens ansvar gentemot Dig är begränsat till skada som uppkommit som en direkt följd av att E-hälsomyndigheten med vårdslöshet har brutit mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller gällande lag. E-hälsomyndighetens skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp motsvarande [ett halvt] prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110).  E-hälsomyndigheten ansvarar inte i något fall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust, inklusive ersättningsskyldighet mot tredje man eller förlust av information.  

7. PERSONUPPGIFTER

7.1. E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Hälsa för mig. E-hälsomyndigheten kommer att behandla Dina personuppgifter med stöd av Ditt uttryckliga samtycke. Läs mer om hur E-hälsomyndigheten behandlar Dina personuppgifter på halsaformig.se under ”Behandling av personuppgifter”.

7.2. Om Du, eller den person som Du valt att ge sådan rättighet till genom delningsfunktionen, ansluter en Applikation till Din information och Du har lämnat Ditt uttryckliga samtycke till att Dina personuppgifter får lämnas ut och användas i sådan Applikation, så kommer mottagaren av Dina personuppgifter att vara personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen av Dina personuppgifter i Applikationen.

8. ÖVRIGT

8.1. E-hälsomyndigheten förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren. Om sådan ändring genomförs kommer E-hälsomyndigheten att underrätta Dig i samband med att Du nästa gång loggar in på Ditt Konto alternativt via brev. Om Du fortsätter använda Ditt Konto efter sådant meddelande anses Du ha accepterat ändringen.

8.2. E-hälsomyndigheten har rätt att avveckla Hälsa för mig och Ditt konto och i samband därmed säga upp dessa Användarvillkor med 90 dagars varsel.

8.3. Ditt Konto är kopplat till Dig personligen och Du kan inte, utöver den möjlighet som finns att dela och ge annan person rättigheter till Din information på Kontot, överföra eller överlåta någon rättighet eller skyldighet enligt dessa Användarvillkor till annan person.  E-hälsomyndigheten äger rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter, eller del därav, enligt dessa Användarvillkor till annan som tar över ansvaret för tillhandahållandet av Hälsa för mig och Ditt Konto.

8.4. Tvist med anledning av dessa Användarvillkor eller Din användning av Kontot ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.