eHälsomyndigheten överklagar Datainspektionens föreläggande

eHälsomyndigheten har överklagat Datainspektionens förelägganden mot det personliga hälsokontot Hälsa för mig. Syftet är att få klarhet i hur lagen ska tolkas eftersom eHälsomyndigheten har gjort en annan bedömning av regelverket för e-tjänsten. eHälsomyndigheten ser nu fram emot att viktiga principer kan redas ut så att en första version av Hälsa för mig snart kan öppna.

Bakgrunden till att frågan kommit till förvaltningsrätten är dels att Hälsa för mig är en helt ny typ av e-tjänst, dels att dialogen mellan myndigheterna inte har fungerat så som eHälsomyndigheten hade önskat.

Kärnfrågan är individens rätt till sin egen hälsoinformation och möjligheten att själv få fatta beslut att dela informationen med andra individer eller applikationer som erbjuder hälsotjänster. eHälsomyndigheten har ingen åtkomst till individens hälsoinformation i Hälsa för mig – tjänsten sprider alltså inga hälsouppgifter utan användaren styr vilken information som lagras och vilka applikationer hen ansluter till sitt konto.

eHälsomyndigheten anser att myndigheten uppfyller sitt personuppgiftsansvar och att användare får nödvändig information om hur tjänsten fungerar. Samtidigt öppnar eHälsomyndigheten för att i den fortsatta utvecklingen kunna göra vissa förändringar i tjänstens utformning.

– Vi samarbetar gärna med Datainspektionen om dessa frågor. Det är uppenbart att det behövs mer dialog mellan myndigheterna när vi ska utforma e-tjänster som ökar individens delaktighet i sin hälsa, säger Carl Jarnling, enhetschef på eHälsomyndigheten.

Detta har hänt

  • Datainspektionen inledde sitt tillsynsärende av tjänsten Hälsa för mig den 30 november 2016.
  • eHälsomyndigheten lämnade sitt yttrande den 21 december. Datainspektionen begärde inte några kompletteringar eller klargöranden från eHälsomyndigheten.
  • Datainspektionens beslut om föreläggande mot Hälsa för mig enligt personuppgiftslagen kom den 24 april 2017.
  • eHälsomyndigheten överklagade beslutet den 10 maj och kompletterade överklagandet den 14 juni.